سيالات هيدروليك و بررسی خواص و انواع آن

مطالب دیگر:
📜مبانی نظری و پیشینه اینترنت و نگرش فرهنگی روحانیون📜مبانی نظری و پیشینه آموزش رفتارهای شهروندی و شعور جمعی📜مبانی نظری و پیشینه آموزش فناوری اطلاعات و توانمندسازی منابع انسانی📜مبانی نظری و پیشینه بازنمایی زن در آثار سینمایی📜مبانی نظری و پیشینه برنامه های پزشکی تلویزیون و ارتقاء آگاهی های بهداشتی و پزشکی📜مبانی نظری و پیشینه پرخاشگری و درگیری های دسته جمعی📜مبانی نظری و پیشینه تبلیغات دینی📜مبانی نظری و پیشینه تبلیغات محیطی و ارزش های فرهنگی📜مبانی نظری و پیشینه توسعه و مناطق آزاد📜مبانی نظری و پیشینه جرایم سایبری📜مبانی نظری و پیشینه جهانی شدن📜مبانی نظری و پیشینه رضایت زناشویی زنان در انتقال به مرحله والدینی📜مبانی نظری و پیشینه روابط بین نسلی📜مبانی نظری و پیشینه زندگی خوابگاهی و هویت فرهنگی دختران📜مبانی نظری و پیشینه سازمانهای مردم نهاد و توانمندسازی کودکان خیابانی📜مبانی نظری و پیشینه سایت ها و خبرگزاری های غیر دولتی و حاکمیت📜مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی📜مبانی نظری و پیشینه سرمایه فرهنگی و تعدد زوجات📜مبانی نظری و پیشینه سرمایه فرهنگی و نگرش مردان به خشونت📜مبانی نظری و پیشینه سلامت اجتماعی زنان سرپرست خانوار📜مبانی نظری و پیشینه سیاست گذاری اشتغال زنان📜مبانی نظری و پیشینه شبکه ‌های اجتماعی اینترنتی و گرایش به ارزش های غربی📜مبانی نظری و پیشینه شکاف دیجیتالی و توانمندی زنان📜مبانی نظری و پیشینه عدم توسعه شهرک های صنعتی📜مبانی نظری و پیشینه عوامل اجتماعی و آگاهی سیاسی زنان
سيالات هيدروليك و بررسی خواص و انواع آن|30009959|vdi
با ما باشید با یکی دیگر از فایل های قابل دانلود با عنوان : سيالات هيدروليك و بررسی خواص و انواع آنمقدمهآب اولين سيالي است كه از آن براي انتقال قدرت استفاده شده است.آب گرچه داراي خواص خوبي چون دسترسي آسان،قيمت پائين و مقاومت در مقابل آتش مي باشد ولي خواص ضعيف روانكاري،محدودة كم درجه حرارتهاي كاري و ايجاد زنگ زدگي،استفاده از آن را در سيستمهاي پيشرفته و جديد محدود مي نمايد.روغنهاي معدني از ابتداي قرن بيستم در دسترس بوده اند اما استفاده از مواد افزودني جهت بهبود بخشيدن خواص شيميايي و فيزيكي روغنهاي هيدروليك در سال 1940 آغاز شد.اين روغنها،به شدت قابل اشتغال بوده و هنگام كاربرد در درجه حرارتهاي بالا،احتمال جدي بروز خطر وجود دارد،لذا استفاده از سيالات مقاوم به آتش كه اساساً با پاية آبي و بصورت محلول در آب عرضه مي شوند گسترش يافته است.

نسبت حجم مشخصي از سيال در دماي معين به وزن همان مقدار حجم آب را چگالي نسبي يا وزن مخصوص مي نامند.چگالي نسبي روغنهاي معدني در حدود 9/0 است.(مقادير دقيق با توجه به روغن پايه و افزودني هاي مورد استفاده محاسبه مي گردد).مواد مصنوعي داراي چگالي بالاي يك هستند.اطلاع از چگالي نسبي سيال هيدروليك هنگام طراحي و براي محاسبات مربوط به فشار استاتيكي (در ورودي پمپ)لازم مي باشد.لزجتلزجت عبارتست از اصطكاك داخلي سيال و يا به عبرات ديگر،مقاومت سيال در مقابل جريان يافتن است.لزجت يكي از مهمترين خواص سيال هيدروليك بوده كه پائين بودن بيش از حد آن موجب بروز مشكلاتي در سيستم آب بندي شده و سبب بوجود آمدن نشتي هاي خارجي زياد و كاهش بازده حجمي مي گردد.از طرف ديگر،افزايش بيش از حد لزجت نيز از خاصيت رواني سال مي كاهد.در صورت استفاده از يك سيال با لزجت بالا،به نيروي بيشتري جهت غلبه بر اصطكاك هاي داخلي نياز مي باشد،كه خود موجب اتلاف انرژي و افزايش گذما مي شود.لزجت به دو صورت ديناميكي يا سينماتيكي بيان مي گردد.واحد لزجت سيناتيكي در سيستم SI برحسب mm2/sec مي باشد و تحت عنوان سانتي استوك(Cst)بيان مي شود.چون لزجت سيالات نسبت به دما تغيير مي كند،لذا مقدار آن در شرايط و درجه حرارت استاندارد(40 درجه سانتيگراد)بيان مي گردد.شاخص لزجتلزجت همة روغن ها با افزايش درجه حرارت كاهش يافته و با كاهش آن،افزايش مي يابد.شاخص لزجت ميزان جدي بودن اين تغييرات را نشان مي دهد.به روغني كه ميزان تغييرات لزجت ان با افزايش درجه حرارت كم باشد،اصطلاحاً،روغن داراي شاخص لزجت بالا گفته مي شود.محدودة متوسط شاخص بين 40 و 80 مي باشد.بيشتر روغنهاي هيدروليك داراي شاخص لزجت بالاي 80 هستند.شاخص لزجت روغنهاي معدني اساساً وابسته به روغن پايه است.در بعضي از سيستمهاي هيدروليك كه به شاخص هاي لزجت بالاتز نياز باشد،بايد از مواد پايه و افزودني هاي لازم جهت بهبود شاخص استفاده كرد.لزجت روغن هيدورليك با افزايش فشار،افزايش مي يابد.انتخاب سيال هيدورليك در سيستم هاي با فشار كاري بالا بسيار حاوز اهيت است.(مانند پرسهاي با فشار كاري bar 1000)در يك فشار بسيار بالا،امكان بروز تغيير در مشخصات روغن وجود دارد و حتي ممكن است كه روغن بصورت يك جسم صلب درآيد.منحني هاي لزجت دما براي يك نوع روغن هيدورليك به ازاء فشارهاي مختلف در شكل(1 7 ب)نشان داده شده است.پايداري برشيدر بسياري از سيسمتهاي هيدورليك مقاطعي وجود دارند كه سيال تحت تأثير نرخهاي بالايي از برش قرار مي گيردواز اين مقاطع مي توان نقاط تيز پره ها در يك پمپ پره اي و يا لقي هاي طريف در گلوگاههاي شيرهاي كنترل را نام برد.تأثير نرخ بالاي برش بر روغن و افزودني هاي شاخص لزجت به دو طريق زير است:روغني كه در محدودة نرم برش بالا قرار داشته باشد بصورت موضعي دچار افت لزجت گشته و به محض خروج از محدودة مذكور به حالت اوليه باز مي گردد.اما افزودني هاي شاخص لزجت پس از عبور از منطقة با نزخ برش بالا،در نتيجة كاهش تدريجي لزجت در طي چند ساعت اولية كار سيستم،دچار تغيير دائمي مي گردند.پس از شكست اوليه،مقدار لزجت در سطح معيني ثابت باقي مي ماند،ولي لزجت از دست رفته هرگز جبران نخواهد شد.